Home


 

WELKOM OP DE SITE VAN STICHTING REEËNOPVANG NEDERLAND 

 

Voor een privacy verklaring Algemene Verordening 

Gegevensbescherming AVG  zie link  onderaan deze pagina
 

 

Historie: 

Op 15 februari 1996 is door de heren J. Poutsma en H. Meijeringh de Stichting Reeënopvang Nederland  opgericht.
 
In art.  2 van de oprichtingsakte staat het doel van de stichting als volgt omschreven:
 
             1.   De stichting heeft ten doel de opvang en verzorging van hulpbehoevende reeën en  het terugplaatsen van deze dieren in de vrije natuur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  
  
             2.   De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en in  stand houden van een landelijk netwerk van opvangcentra.
 
      Het in bezit hebben van reeën is bij wet verboden.
 
Na de invoering van de Flora- en Faunawet heeft de stichting daarom een aanvraag ingediend bij het Ministerie van ( toen nog ) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een ontheffing te krijgen voor het opvangen en houden van reeën en reekalveren.
 
Na veel moeite is dit uiteindelijk gelukt.
Zelfstandige opvangcentra, die waren aangesloten bij de Stichting Reeënopvang Nederland, konden gebruik maken van deze  ontheffing en hadden zo de mogelijkheid legaal reeën op te vangen.
 
Met ingang van 1 juli 2012 is de Flora en Faunawet drastisch gewijzigd.                                    
Een opvangcentrum in Nederland, dat beschermde wilde inheemse dieren ( waaronder het ree ) wil opvangen, dient vanaf die datum een stichting of vereniging te zijn en heeft een eigen ontheffing nodig van het Ministerie van Economische Zaken.
 
Vanaf 1 juli 2012 heeft de Stichting Reeënopvang Nederland dan ook zelf geen ontheffing meer.                                                 
 
Situatie vanaf 1 juli 2012:
 
Bovengenoemde ontwikkelingen hebben de stichting doen besluiten zich vooral te gaan inzetten voor het geven van voorlichting over reeën en in het bijzonder over het opvangen van reeën en reekalveren.
Een eerste aanzet daartoe is al in 2012 gegeven door het uitbrengen van een korte voorlichtingsfilm over reekalfjes .
Het gebeurt helaas maar al te vaak, dat mensen een reekalf uit de natuur meenemen in de veronderstelling dat het door de moeder ( geit ) is verlaten. Dit is echter bijna nooit het geval.
Moeder reegeit is altijd in de buurt en houdt van een afstandje haar kroost in de gaten. 
Bekijk hier het prachtige door de bekende natuurfilmer Luc Enting gemaakte filmpje,
 
    " Laat reekalfjes met rust "  
 
klik op onderstaande link en bekijk het filmpje.
 
                          
 
 
Ook is de stichting zich gaan bezighouden met het inzamelen van gelden teneinde opvangcentra, die zich bezighouden met het opvangen van reeën en reekalveren, financieel te kunnen ondersteunen en teneinde activiteiten op het gebied van voorlichting te kunnen ontwikkelen.
 
In werking treding Nieuwe Wet Natuurbescherming 1 januari 2017
 
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Natuurbeschermingswet in werking getreden.Hierin zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora en Faunawet samen gevoegd. Met de inwerkingtreding wordt de decentralisatieproces van het natuutrbeleid formeel afgerond. Daarmee hebben de provinvies de regie over het natuurbeleid in de regio, Waarbij ook veboegdheden van het Rijk naar de Prpvincie zijn over gedragen. Uiteindelijk zal de nieuwe Wet Natuurbescherming worde3n opgenomen in de omgevingswet.
 
EEN HELPENDE HAND IN REEËN LAND 
 
Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarin U geconfronteerd wordt met een hulpbehoevende ree of reekalfje.
U kunt in dergelijke gevallen altijd contact opnemen met het dichtstbijzijnde reeënopvangcentrum of met de Stichting Reeënopvang Nederland.
 
De adressen kunt U vinden onder de knop Opvangcentra boven aan deze pagina of via deze link   Reeënopvangcentra   
 
Het opvangen van reeën en reekalfjes is specialistisch werk.  Ga niet zelf aan de slag met voeding e.d.
Bovendien is het in bezit hebben van reeën voor iedereen wettelijk verboden, tenzij er een ontheffing is van het Ministerie.
 
Reekalveren
 
Reekalveren worden geboren in de periode half april tot eind juni.
Het moederdier en haar kalfjes zijn niet de gehele dag bij elkaar, maar moeder houdt vanaf enige afstand haar kroost wel in de gaten.
Meestal zal het groeiproces van het kalfje probleemloos verlopen, maar er kan ook veel misgaan.
 


 
 
Het moederdier kan sterven, meestal als verkeersslachtoffer en dan blijven de kalveren zonder verzorging en leiding achter.
Loslopende honden kunnen een kalfje tegen komen. Een ontmoeting tussen een hond en reekalf loopt meestal niet goed af.
In de maaitijd ( half  mei tot half juli ) lopen op veel plaatsen vrijwilligers onder deskundige en ervaren leiding eerst door de te maaien percelen heen, om het dood maaien of verminken van reekalveren te voorkomen. Dat is specialistische werk !
Als deze zorg niet aan de percelen, waarin reewild voorkomt, wordt besteed, dan worden jaarlijks vele reekalveren verpulverd in de cyclomaaier.
 
In het dichtbevolkte Nederland, waar de recreant steeds vaker de vrije natuur intrekt, kan het voorkomen, dat men plotseling oog in oog met een reekalf staat.
 
 
LAAT HET MET RUST, RAAK HET NIET AAN, NEEM HET NIET MEE.
                                                                                                                                                                    
 
Het meenemen en in bezit hebben van reeën is  STRAFBAAR.
Daarvoor moet men een speciale ontheffing hebben van het Ministerie.
 
Alleen als het zeker is dat het kalfje door de moeder is verlaten ( bv. omdat de moedergeit  dood is ), moet dit reekalf zo snel mogelijk naar een reeënopvangcentrum worden gebracht.
 
Volwassen reeën
 
Volwassen reeën kunnen worden aangereden in het verkeer.
Het kan gebeuren dat ze in het water terecht komen en er niet op eigen kracht uit kunnen komen.
Denk hierbij aan kanalen met een hoog talud.
Ze kunnen  bv. ook verstrikt raken in hekken en afrasteringen.
 
 
 
         
  
                                                                                                     
   
          
                                   
                                                                           
 
Bij een aanrijding met dieren dient U altijd 112 te bellen.
 
De  brandweer heeft per regio een protocol voor te water geraakte dieren en kan een ree uit het water halen.
( Dit protocol kan per regio verschillend zijn )
De brandweer kan ook helpen bij het bevrijden van reeën  uit hekwerken en afrasteringen.
 
Een ree dat uit het water is gehaald, kan vaak meteen weer in vrijheid worden gesteld, tenzij er sprake is van onderkoeling.
Bij onderkoeling, als de water temperatuur 10° graden Celsius of minder is en het ree LANGER dan 15 tot 20 min in het water is geweest, dient het ree, als het uit het water is gehaald, naar het dichtstbijzijnde reeënopvangcentrum gebracht te worden.
 
Laat het ree niet gelijk weer vrij in de directe omgeving van het water, de kans is dan erg groot dat het ree er even later weer uitgehaald moet worden.  Geef het ree weer de vrijheid op enkele kilometers van het water.
 
Bij verwondingen moet beoordeeld worden of een bezoek aan een dierenarts en / of transport naar een opvangcentrum noodzakelijk is.
 
 
Soms is euthanasie de enige mogelijke weg.
Het kan ook voorkomen , dat de verwondingen zo licht zijn dat het ree onmiddellijk weer vrijgelaten kan worden.
 
 
BEDENK DAT IN ALLE GEVALLEN HET WELZIJN VAN DEZE
 
PRACHTIGE DIEREN ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS KOMT  !
 
 _______________________________________________________________________________________________
 
De Stichting Reeënopvang Nederland is een ANBI stichting
klik op het logo voor meer informatie
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------
Verklaring:  Algemene Verordening Gegevensnescherming 
AVG
 
ivm  nieuwe Wet op de Privacy
 
Privacy verklaring
 
 Stichting Reeënvang Nederland
 
 ----------------------------------------------------------------------------
 
 
 
CONTACT - INFORMATIE
 
 
Tel.  0342 - 45 02 06
 
 
Mob. 06 - 22 97 08 91
 
 
Bankrek. 47.79.41.141 ( Sepa: NL 89ABNA0477941141 )
 
KvK 41020564
 
Contact