Geschiedenis

Op 15 februari 1996 is door de heren J. Poutsma en H. Meijeringh de Stichting Reeënopvang Nederland  opgericht.

In art. 2 van de oprichtingsakte staat het doel van de stichting als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel de opvang en verzorging van hulpbehoevende reeën en  het terugplaatsen van deze dieren in de vrije natuur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en in  stand houden van een landelijk netwerk van opvangcentra.

Help reeën in nood

N

U HELPT ONS

N

WIJ HELPEN OPVANG

N

ZIJ HELPEN REEËN

Tijdlijn

1996

Oprichting Stichting Reeënopvang Nederland

1999

Flora- en Faunawet treedt werking. Stichting krijgt ontheffing voor opvang van reeën en reekalveren. Het landelijk netwerk van opvangcentra kan gebruikmaken van deze ontheffing.

2012

Drastische wijziging Flora- en Faunawet: iedere opvanglocatie dient vanaf 2012 een stichting of vereniging te zijn en heeft een eigen ontheffing nodig van het Ministerie van Economische Zaken. Stichting Reeënopvang Nederland gaat zich richten op: in stand houden van een netwerk van opvangcentra, geven van voorlichting en adviezen in situaties van nood.

2017

Flora- en Faunawet ingetrokken. In werking treden van de Wet Natuurbescherming. Decentralisatie van het natuurbeleid is hiermee formeel een feit.

2021

Wet Natuurbescherming gaat medio 2021 op in de Omgevingswet. Deze wet biedt straks richtlijnen voor regels en maatregelen die de natuur beschermen.

Wettelijke kaders

Na de invoering van de Flora- en Faunawet heeft het bestuur van de stichting een aanvraag ingediend bij het ministerie van (toen nog) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een ontheffing te krijgen voor het opvangen en houden van reeën en reekalveren. Na veel moeite is dit, mede dankzij de medewerking van mevrouw A. Schreijer-Pierik, uiteindelijk gelukt.

Zelfstandige opvangcentra, die waren aangesloten bij de Stichting Reeënopvang Nederland, konden gebruik maken van deze ontheffing en hadden zo de mogelijkheid legaal reeën op te vangen.

Flora en Faunawet

Met ingang van 1 juli 2012 is de Flora en Faunawet drastisch gewijzigd. Een opvangcentrum in Nederland, dat beschermde wilde inheemse dieren (waaronder het ree) wil opvangen, dient vanaf die datum een stichting of vereniging te zijn en heeft een eigen ontheffing nodig van het ministerie van Economische Zaken.

Vanaf 1 juli 2012 heeft de Stichting Reeënopvang Nederland dan ook zelf geen ontheffing meer.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben het bestuur van de stichting doen besluiten om zich vooral te gaan inzetten voor het geven van advies en voorlichting over reeën en in het bijzonder over het omgaan met volwassen reeën en reekalveren, waarbij het welzijn van deze dieren altijd voorop staat. Een eerste aanzet daartoe is al in 2012 gegeven door het uitbrengen van een korte voorlichtingsfilm over reekalfjes.

 

 

Omgevingswet

Op 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Hierin zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora en Faunawet samen gevoegd.

Met het in werking treden, wordt het decentralisatieproces van het natuurbeleid formeel afgerond. Daarmee hebben de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio. Daarbij zijn ook bevoegdheden van het Rijk naar de Provincie overgedragen. Uiteindelijk zal de Wet Natuurbescherming worden opgenomen in de Omgevingswet.