Privacybeleid

Algemene Vordering Gegevensbescherming

In het kader van de “ Algemene verordening gegevensbescherming “ (AVG ) heeft het bestuur van de Stichting Reeënopvang Nederland het volgende geregeld.

Alle privacygevoelige informatie met betrekking tot persoonsgegevens zijn uitsluitend digitaal vastgelegd in de administratie van de stichting en in beheer van het secretariaat.

Communicaties naar sponsoren, zoals mailberichten en nieuwsbrieven, vinden uitsluitend plaats via mail.

Indien organisaties of natuurlijke personen zelf kenbaar maken dat zij geen berichten meer willen ontvangen, zullen deze personen per ommegaande uit het digitale bestand worden
verwijderd.

Uitsluitend de door het bestuur van de stichting aangewezen personen, die geregistreerd staan als secretarissen, hebben toegang tot de gegevens.

Uitsluitend deze secretarissen kunnen mailberichten en nieuwsbrieven versturen.

Emailadressen van leden / sponsoren zijn niet zichtbaar voor andere leden / sponsoren doordat er verstuurd wordt via BCC.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden zonder schriftelijke toestemming van de stichting.

Het online plaatsen van foto’s met daarop herkenbare leden / sponsoren is zonder toestemming van betreffend lid / sponsor nadrukkelijk niet toegestaan.

Persoonsgegevens van leden / sponsoren die het sponsorschap van de stichting opzeggen worden uiterlijk na 12 maanden uit het ledenbestand verwijderd, tenzij het noodzakelijk is voor aantoonbaarheid bij de belastingdienst, of geëist wordt vanuit andere overheidsdiensten om deze informatie langer te bewaren.

Leden / sponsoren hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien; hiertoe dienen zij een verzoek in bij het secretariaat.

Het secretariaat is verantwoordelijk voor het up to date houden van de persoonsgegevens.

Bij het constateren van een datalek dient de voorzitter van de stichting geïnformeerd te worden; hij zal vervolgens het volledige bestuur inlichten en melding doen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.